Oddaprodukt AS er et aksjeselskap 100 % eid av Odda Kommune. Bedriften er en Vekst-bedrift. En Vekst-bedrift sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Vårt viktigeste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg, muligheter til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for å passiviseres på trygd. Bedriften har et utstrakt samarbeid med NAV.

Bedriften har 25 godkjente VTA plasser, -varig tilrettelagt arbeid. AB, -Arbeid med Bistand 13 APS plasser, -arbeidspraksis i skjermet virksomhet Sysselsettingsgruppe.

Administrasjonen består av 9 stillinger fordelt på bedriftens avdelinger. Bedriften har eget styre (politisk valgt). Styreleder er for tiden Bjørn Vivelid.

Vårt formål
Gjennom produksjon av varer og tjenester skal selskapet være et arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede og skal tilby varige arbeidsplasser for disse. Attføring til det ordinære arbeidsmarked skal tilstrebes. Utøvelsen av virksomheten er underlagt arbeidsdirektoratets til enhver tid gjeldende regelverk for denne type arbeidsmarkedstiltak.