FOR NAV

For NAV

På denne siden finner du som er NAV-veileder informasjon om hvilke tilbud Oddaprodukt har til sine arbeidssøkere og deltakere. Under hvert tiltak finner du kontaktinformasjon for innsøking.

Vi har en rekke ulike tiltak litt avhengig av hvor i jobbsøkerprosessen du står. For mange vil det være aktuelt med en arbeidsutprøving først, mens andre trenger å få vurdert sin arbeidsevne. Uansett hvor du står har vi et tilbud som passer for deg. Ta kontakt med din NAV-veileder for innsøking til våre tiltak.

Ta kontakt for mer informasjon.

Oddaprodukt AS leverer attføringstjenester til arbeidssøkere og deltakere i hele Ullensvang kommune.

Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)
Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og deretter bistås ut i jobb eller utdanning. Deltagere må ved oppstart ha minst 50% tilstedeværelse.

INNHOLD:
Avklare behov for kompetanseheving, få tilbud om basiskompetanse og utvikling av karriereferdigheter. Det er en målsetting at deltakerne får prøve seg i ordinært arbeidsliv så snart de er klare for det. Som hovedregel skal alle tiltaksdeltagere ha forsøkt/være i individuell arbeidstrening i ordinært arbeidsliv og/eller i opplæring i løpet av de 4 første månedene etter oppstart i tiltaket.

TJENESTEOMRÅDE:   Ullensvang kommune
ANTALL PLASSER:       13
VARIGHET:                    Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
VENTETID:                     (kan variere i forhold til antall i tiltaket).
KONTAKT:                      Anette Lunde

Sammen med din arbeidsveileder/attføringsleder setter dere opp en plan for opplæring og aktivitet. Målet er å tilrettelegge slik at du jobber med det som gir muligheter videre i arbeidslivet.

Deltaker som skal ha kartlagt sine personlige ressurser og sin arbeidsevne, og se muligheter på jobbmarkedet.

INNHOLD:
Tiltaket kartlegger deltakers styrker og arbeidsevne gjennom veiledning og aktiviteter. Deltaker får kunnskaper og ferdigheter om hva han/hun kan trives med å mestre godt i arbeid, og om krav og muligheter i arbeidslivet.

Arbeidsutprøving hos et stort antall samarbeidsbedrifter i det ordinære arbeidslivet. Deltaker får mulighet til å prøve ut sine interesser, ferdigheter og arbeidsevne. Sammen lager vi en plan for aktiviteter for å stå i, eller komme tilbake i jobb.

TJENESTEOMRÅDE:   Ullensvang kommune
ANTALL PLASSER:       5
VARIGHET:                       4 til 12 uker
VENTETID:                       (kan variere i forhold til antall i tiltaket).
KONTAKT:                        Trude Bleie Strand

Varig tilrettelagt arbeid
For personer med behov for varig tilrettelagt arbeid og som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Får fast ansettelse i en av Oddaprodukt sine avdelinger. Målet er å gi et godt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon gis det en liten lønnsgodtgjørelse.

TJENESTEOMRÅDE:  Ullensvang kommune
ANTALL PLASSER:      25
VENTETID:                     (kan variere i forhold til antall i tiltaket).
KONTAKTPERSON:    Anette Lunde