For NAV

For NAV

På denne siden finner du som er NAV-veileder informasjon om hvilke tilbud Oddaprodukt har til sine arbeidssøkere og deltakere. Under hvert tiltak finner du kontaktinformasjon for innsøking.

Vi har en rekke ulike tiltak litt avhengig av hvor i jobbsøkerprosessen du står. For mange vil det være aktuelt med en arbeidsutprøving først, mens andre trenger å få vurdert sin arbeidsevne. Uansett hvor du står har vi et tilbud som passer for deg. Ta kontakt med din NAV-veileder for innsøking til våre tiltak.

Ta kontakt for mer informasjon.

Odda Produkt leverer attføringstjenester til arbeidssøkere og deltakere i hele Innlandet.

Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)
Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og deretter bistås ut i jobb eller utdanning. Må ved oppstart ha minst 30% (2 dager) tilstedeværelse som økes til 50% (3 dager) innen 1 måned.

INNHOLD:
Avklare behov for kompetanseheving, få tilbud om basiskompetanse og utvikling av karriereferdigheter. Tilrettelagt arbeidsutprøving i MjøsAnkers egne avdelinger eller samarbeidsbedrifter innen 1 måned.

TJENESTEOMRÅDE:  Ullensvang kommune
ANTALL PLASSER:       13
VARIGHET:                   Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
VENTETID:                  x
KONTAKT:                  x

Sammen med din jobbkonsulent og ansatt på Fagsenteret setter dere opp en plan for opplæring og aktivitet. Målet er å tilrettelegge slik at du jobber med det som gir muligheter videre i arbeidslivet. Ansatte på Fagsenteret er hele tiden tilgjengelig for veiledning individuelt, eller i grupper.

Deltaker som skal ha kartlagt sine personlige ressurser og sin arbeidsevne, og se muligheter på jobbmarkedet.

INNHOLD:
Tiltaket kartlegger deltakers styrker og arbeidsevne gjennom veiledning og aktiviteter. Deltaker får kunnskaper og ferdigheter om hva han/hun kan trives med å mestre godt i arbeid, og om krav og muligheter i arbeidslivet.

Arbeidsutprøving hos et stort antall samarbeidsbedrifter i det ordinære arbeidslivet. Deltaker får mulighet til å prøve ut sine interesser, ferdigheter og arbeidsevne. Sammen lager vi en plan for aktiviteter for å stå i, eller komme tilbake i jobb.

ANTALLPLASSER:           x
VARIGHET:                        x

Varig tilrettelagt arbeid
For personer med behov for varig tilrettelagt arbeid og som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Får fast ansettelse i en av Odda Produkt sine avdelinger. Målet er å gi et godt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon gis det en liten lønnsgodtgjørelse.

TJENESTEOMRÅDE:  Odda
ANTALL PLASSER:     x
VENTETID:                   Ingen ventetid
KONTAKTPERSON:    x

Arbeidsrettet norskopplæring
Et kurs i regi av Odda Produkt.

For personer minoritetsspråklige arbeidssøkere over 19 år med behov for å styrke sine norskferdigheter til et nivå som etterspørres i arbeidsmarkedet.

INNHOLD:
Målet er å øke norskferdigheter mot ønsket yrke, og/eller der det er reelle arbeidsmuligheter/behov for arbeidskraft nå og i årene fremover. Endelig mål er å komme i ordinær jobb og/eller starte utdanning/kompetanseheving.

KURSTEDER:              Odda
ANTALL PLASSER:    x
VARIGHET:                  x
VENTETID:
KONTAKTPERSON:  x

Tilbyr over 20 kurs og temaer som gir deltaker økt kompetanse på veien mot målet om utdanning eller jobb. Her kan deltaker jobbe med kartlegging, utforske muligheter, få kunnskap om arbeidslivet og ulike bransjer, arbeide med jobbsøkerferdigheter, norskopplæring, digitale ferdigheter eller andre basisferdigheter.

Sammen med jobbkonsulent og ansatt på Fagsenteret setter deltaker opp en plan for opplæring og aktivitet. Målet er å tilrettelegge slik at hver enkelt jobber med det som gir muligheter videre i arbeidslivet. Ansatte på Fagsenteret er hele tiden tilgjengelig for veiledning individuelt, eller i grupper.