Våre etiske retningslinjer

her finner du våre etiske retningslinjer som skal følges av Oddaprodukt og brukere

1) Forholdt til brukere av våre tjenester

Oddaprodukt skal ta vare på arbeidstakernes integritet og egenverdi, uavhengig av kjønn, rase, alder seksuell legning, sosial bakgrunn, religion, tro, politisk oppfatning, nasjonalitet og kulturell bakgrunn. Oddaprodukt vektlegger arbeidstakerens behov, interesse, ressurser og funksjonsevne, slik at arbeidstakerens livskvalitet blir opprettholdt eller forbedret.

 

2) Forholdt til kolleger

Alle tar anvar for å bidra i et arbeidsfellesskap preget av trivsel, utvikling og åpenhet. Alle behandler kolleger med respekt og toleranse, slik at inen føler seg trakassert eller diskriminert.

 

3) Omdømme

Alle er kjent med Oddaprodukt sine verdier og vider dette gjennom handlinger og prioriteringer. Den enkelte plikter å uføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, slik at det ikke skader vårt omdømme.

 

4) Organisasjonskultur

Oddaprodukt ønsker en oranisasjon preget av åpenhet og mangfold. Samspill og dialog mellom ulike fagmiljøer er en målsettning. Er en usikker på enkeltforhold tas dette opp med nærmeste leder.

 

5) Lojalitet

Alle viser lojalitet til bedriftens verdigrunnlag og oppdrag, og bidrar aktivt til å realisere vedtatte mål, strategier og beslutninger.

 

6) Taushetsplikt

Alle medarbeidere har taushetsplikt i henhold til opplysninger av fortrolig eller sensitiv karakter, som en blir kjent med gjennom arbeid for Oddaprodukt.

 

7) Rus

Oddaprodukt er en rusfri arbeidsplass. Det er ikke tiltatt å være påvirket av rusmidler i arbeitstiden.

 

8) Seksualitet

Ingen utnytter eller krenker andre sekuselt. Den enkeltes grenser skal respekteres og det skal utøves bevissthet ift til de ulike maktforholdene. Ansette kjøper ikke seksuelle tjenester på reiser, selv om det eventuelt ikke er straffbart etter landets lovgiving.

 

9) Gaver

Det mottas ikke graver eller andre fordeler som i verdi overstiger det offentliges regler. Det er aldri anledning til å motta pengergaver.

 

10) Innkjøp

Alle anskaffelser er basert på åpenhet og god forrentningsskikk. Personlige relasjoner må ikke påvirke løsninger, avtaler eller innkjøp. All internhandel skal gå via næreste leder.

 

11) Forvaltning av ressurser

Oddaprodukt er en ideel virksomhet som forvalter økonomiske og personalmessige ressurser på en hensiktsmessig og nøktern måte.

 

12) Nettmedier

Alle brukier nettmedier på en måte som ikke bryter taushetsplikten eller er i strid med Oddaprodukt verdigrunnlag.

 

13) Varsling

Alle har rett og plikt til å varsle kritikkverdige forhold i verksomheten.

 

14) Forhindre utnyttelse av bruker

Oddaprodukt AS har et særskilt ansvar for å sørge for at våre brukere ikke blir gjenstand for utnyttelse på noen måte, og spesielt med tanke på fysisk, psykisk eller økonomisk vis. Gjennom høy bevissthet, og etterlevelse av våre prosedyrer og etiske retningslinjer, skal vi beskytte våre brukere mot enhver form for utnyttelse.