Om Oss

Oddaprodukt AS er et aksjeselskap 100 % eid av Ullensvang Kommune.

Hvem er vi egentlig og hva vi holder på med?

Hva er vi!?

Vi er en Vekst-bedrift. En Vekst-bedrift sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Vårt viktigeste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg, muligheter til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for å passiviseres på trygd. Bedriften har et utstrakt samarbeid med NAV.

PXL_20230727_100252899

Hvem er vi?

Vi er 25 VTA ansatte (varig tilrettelagt arbeid) og 13 AFT Arbeidssøker (arbeidsforberedende trening) i bedriften, dessuten består Administrasjonen av 10 stillinger fordelt på bedriftens avdelinger. Bedriften har eget styre (politisk valgt). Styreleder er for tiden Gard Folkvord.

Hva gjør vi?

Gjennom produksjon av varer og tjenester skal selskapet være et arbeidsmarkedstiltak for de som ønsker seg ut i ordinært arbeid og en varig arbeidsplass for mennesker med uføretrygd, skal vi tilby tilrettelagt arbeid, tilhørighet og sosial arena for, gjennom VTA tiltak. Attføring til det ordinære arbeidsmarked skal tilstrebes. Bedriften har også mulighet for å ta inn Lærekandidater, som trenger tilpasset ordning som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven, i 3 forskjellige yrkesretninger. Utøvelsen av virksomheten er underlagt arbeidsdirektoratets til enhver tid gjeldende regelverk for denne type arbeidsmarkedstiltak.

Vi har følgende avdelinger i bedriften, Vaskeri, Verksted, Ute-Gruppe og Bruktbutikken.

“Aktive dager gir et rikere liv”